Jul 23, 2015

NË SHËNJESTËR: PAKT ME DJALLIN

Të gjithë organet e BFI-së, së këndejmi, edhe myftinjtë, ashiqare po e shohin se si Sulejman Rexhepi, gabim pas gabimi, dita ditës, po e trashë zullumin, ndërsa të gjithë i duartrokasin! Sillen kësisoj sepse me këtë sjellje e blejnë paqen me Sulejman Rexhepin apo sepse ky është pakti i tyre me djallin
Shkruar nga teologë të papunësuar
Ka disa teologë të denjë për të bartur epitetin munafik të cilët, në Lëvizjen për reforma në BFI, shohin hile, shohin rrezik, shohin destabilizim të pozitave të tyre të pamerituara, të cilat i kanë të garantuara vetëm nëse i sillen nën vegë Sulejman Rexhepit. Mëkat! Gjynah prej gjynaheve të mëdha! Me këtë koncept të tyre, të gjithë këta teologë munafikë në fakt vetëm sa e përbuzin Fjalën e Shenjtë, vetëm sa i shmangen ajeteve kuranore dhe i bëjnë temena vetë djallit. Allahu xh.sh. fort mirë porositë që padrejtsitë duhet të korrigjohen, qofshin ato edhe nga testamentlënësi. Le ta zbërthejmë këtë fenomen përmes problemeve që janë gjigante në BFI!
Për momentin “pronar” i testamentit të lënë si pronë e BFI-së, është Sulejman Rexhepi, pavarësisht se e vodhi postin e kryetarllëkut. Ky çdo ditë e dëmton këtë testament, çdo ditë bëhet kinse po e shton duke kërkar nga qeveritë maqedonase që ta denacionalizojnë pronën e BFI-së. Qeveritë, në të shumtën e rasteve i kanë dhënë bono me vlerë në vend të pronës, ia kanë vlerësuar realisht. Sulejman Rexhepi, në vend se me ato bona të shtojë vakëfin për të mirën e jetës fetare islame, ky ato bono i ka bërë rrush e kubulla. Në fakt, jetës nuk i dihet, të gjithë jemi udhëtarë në këtë jetë, ndërsa Sulejman Rexhepi po e lë testament një praktikë që është vepër tipike e djallit: shkrryene vakëfin! Dhe, derisa sillet kështu Sulejman Rexhepi, myftitë, drejtorët, dekani dhe shumë të tjerë që janë të thirrur për ta mbrojtur islamin dhe interesin islam, ata heshtin dhe, ka madje prej të tillëve që i kopjojnë veprimet e Sulejman Rexhepit, ka prej të tillëve që ia fërkojnë shpinën ndërsa ka të tjerë që e kanë ngritur në nivel të kultit. Kjo cilësi është tipike e munafikut. Allahu xh.sh. në Kuránin Famëlartë porosit:
“Kush i trembet ndonjë gabimi apo padrejtsie nga ana e lënësit të testamentit dhe e ndreq atë, le ta dijë se nuk bën gjynah. Vërtet, Allahu është Falës i madh dhe Mshirëplotë” (El Bekare, 182).
A nuk është paktika e vjedhjes së postit të Reisul Ulemasë një “testament” i cili sa më shpejt duhet të zhduket? A nuk është praktika e emërtimit të myftive jo adekuatë një “testament” fatal për islamin në Maqedoni? A nuk është praktika e emërimit të myftive pa i zbatuar asnjë nga aktet normative të dala nga Kushtetuta e BFI-së, një “testament” i cili meriton mospërfillje absolute? Këtë praktikë dëshiron ta zhdukë nga BFI-ja Lëvizj për reforma në BFI dhe, ç’të keqe paska këtu! Pse të “satanizohet” kjo Lëvizje ndërsa t’i puthet dora Sulejman Rexhepit për të gjitha veprimet e tij antiislame. Kjo mund t’ju “falet” faktorëve apo subjekteve politike, por assesi teologëve dhe organeve të BFI-së.
“Një burrë pyeti: – O i Dërguai i Allahut, unë mund ta ndihmoj një njeri në qoftë se është i drejtë, por si mund ta ndihmojë në qoftë se ai është i padrejtë? Pejgamberi a.s. u përgjigj: – Mos e lër të bëjë padrejtësi, kështu do ta shprehësh ndihmën tënde për të.” (Përcjellë nga Buhariu)
Çka flet ky hadith? Le të mendojmë për një çast se, hadithi në fjalë i dedikohet kryekëput Sulejman Rexhepit dhe Lëvizjes për reforma në BFI! Nuk ka kurrfarë dyshimi se, Sulejman Rexhepi është vetë gabimi më i madh i BFI-së, është më i padrejti momentalisht dhe me të gjitha indikacionet që këtë padrejtësi, përmes djemve dhe bashkfshatarëve (nepotizmit) do ta vazhdojë, zgjerojë dhe shtrijë në çdo pore të jetës fetare islame. Lëvizja për reforma është hedhur në veprim për ta pengur rrjedhën e padrejtësive nga i padrejti Sulejman Rexhepi! Shikuar nga ky kënd, a nuk po bëjnë një vepër sa humane aq edhe islamike njerëzit që janë vënë në ballë të kësaj Lëvizje? Pse ky gjest nuk hasë në përkrahje nga udhëheqësit e organeve të BFI-së? Përgjigje e zbehtë do të ishte nëse do të thonim se, sillen kështu, në mënyrë nonshalante, sepse që të gjithë janë munafikë! Problemi është edhe më i thellë. Asnjëri prej tyre nuk e duan Mulla Sulën, të gjithë e urrejnë dhe, që të gjithë e kundërshtojnë hadithin e mësipërcituar, i cili qartë porosit që i padrejti të ndihmohet duke mos e lejuar të bëjë padrejtësi.
Në rastin e Sulejman Rexhepit të gjithë organet dhe shërbimet e ndryshme të BFI-së mohojnë dhe refuzojnë ajete kuranore e hadithe. Atëherë bëhet farz përkrahja masovike e Lëvizjes për reforma në BFI, sepse, kështu siç po rrjedhin punët, na hëngër i biri. Ky pakt me djallin sa më parë duhet të shkatërrohet.
Marrë nga 1kliklarg

No comments:

Post a Comment