Jun 22, 2016

DITA E BEDRIT- Dallimi i së vërtetës nga e pavërteta

“Përkujtoni kur kërkuat ndihmë prej Zotit tuaj, e Ai u është përgjigjur: “Unë do t’ju ndihmoj me një mijë engjëj që vijnë një pas një (grup pas grupi).”

Muhamedi a.s ditën e Bedrit bëri këtë lutje: “O Allahu im kurejshët po e përgënjeshtrojnë të derguarin tënd, dhe nëse vdesin këta njerëz-besmitarë që janë me mua, ndoshta nuk do të jet askush që të adhuron Ty me në tokë..

Muhamedi a.s në Ditën e Bedrit mbrojti të vërtetën dhe drejtësinë duke zhvilluar luftë frontale në fushëbetejë me armikun, ndërsa obligimi ynë si shoqëri muslimane është që porositë dhe mësimet e Bedrit t'i manifestojmē në vendin dhe ambientin ku jetojmë duke mbrojtur të vërtetën, parime e pastra fetare, traditën tonë shekullore si dhe vlerat e pastra fetare e kombëtare, nga çdo individ manipulues të cilit nuk i intereson mbrojtja e vlerave dhe parimeve të shoqërisë, por thjesht i intereson përçarja,vetvetja dhe super egoja e Tij.
Prandaj, në kohën dhe vendin ku jetojmē përballemi me padrejtësi dhe zullum të pērditshēm nga individ të papërgjegjshëm e megaloman,luftimi i së keqes dhe zullumit është obligim primar i çdo anëtarit të shoqërisë tonë. Këtë ditë të rëndësishme na e përkujton Allahu xh sh në Kur'anin a.sh.në kaptinën Ali Imran ajeti 123,ku thotë:"Allahu u ndihmoi juve në Bedêr kur ju ishit pak në numër,e për të qenë mirënjohês,keni frikë nga Zoti," Allahu i Madhëruar në librin e Tij e emërton këtë betejë, si dita e Furkanit (e ndarjes mes të kotës dhe të vërtetës) Eh, sa fund i keq është ky! Sigurisht, nuk ishit ju që i vratë ata, por Allahu i vrau!
Kur gjuaje nuk ishe ti (Muhamed) që gjuaje, por ishte Allahu Ai që gjuante, me qëllim që t`u bënte besimtarë një dhuratë të bukur. Vërtet, Allahu dëgjon dhe di çdo gjë. Kështu ka ndodhur; dhe dijeni se Allahu i dobëson dredhitë e mohuesve. Nëse ju (jobesimtarët mekas) kërkuat fitore dhe gjykim (prej Allahut), ja tek erdhi fitorja.
Por nëse tërhiqeni (nga mohimi dhe luftat kundër të Dërguarit). Kjo do të jetë për ju shumë më e dobishme. Nëse ktheheni (në luftë), edhe Ne do të kthehemi (në ndihmë të besimtarëve). Forcat tuaja nuk do t`ju bëjnë asnjë dobi, sado të jenë të shumta në numër, sepse Allahu është me besimtarët.” [Enfal; 5-19]
Kjo ndihmë ndodhi në vitin e dytë hixhrij, ditën e 17 të muajit Ramazan,është plotë mēsime, këshilla,udhëzime, shpresa, lutje, bindje në Zotin xh sh se e drejta gjithmonë ngadhnjenë të pavërtetën.Dhashtë Zoti xh sh që kjo ditë për muslimanët të jetë reflektuese në ngritjen e vetëdijes, guxumit dhe perforcimin e besimit-imanit AMIN.

Haxhi Ibrahim efendi Shabani
Kryetari i Nismēs për Reforma në BFI e RM

No comments:

Post a Comment