May 6, 2015

MENDIM PROFESIONAL PËR GJENDJEN NË BFI DHE JOLEGJITIMITETIN E SULEJMAN REXHEPIT


Në bazë të dispozitave të Kushtetutës së Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, dhe akteve normative të BFI-së, dhe në harmoni me Vendimin  për autorizim të Organit të BFI-së – Kryesia e përkohshme e BFI-së, të datës 05. 05. 2015, në përbërje të plotë, e konstatoi gjendjen duke e dhënë këtë


MENDIM PROFESIONAL PËR GJENDJEN NË BFI DHE
JOLEGJITIMITETIN E SULEJMAN REXHEPIT
NË FUNSKIONIN E REISUL ULEMASË
Në përputhje me aktet e BFI në RM


Nisur nga situatat e krijuar në BFI si dhe nga miratimi njëzëshëm i Vendimit për situatën e jashtëzakonshme në BFI, dhe në bazë të autorizimeve të dala nga organi i formuar pranë BFI-së – Kryesia e Përkohëshme – u bë shqyrtimi i situatës aktuale.

Kryesia e përkohëshme konstaton se:

Kriza në BFI të RM është shkaktuar si pasojë e mospasjes së legjitimitetit nga ana e Sulejman Rexhepit për ta ushtruar funksionin e Reisul Ulemasë së BFI në RM.
Jolegjitimiteti për kryerjen e këtij funskioni nga ana e tij del nga Kushtetuta si dhe nga aktet normative të BFI-së.           

            Në funksionin e Reisul Ulemasë Sulejman Rexhepi është zgjedhur sipas Kushtetutës së vitit 2003, në shtator të vitit 2006, me mandate 5 (pesë) vjeçar, gjegjësisht për periudhën prej shtator të vitit 2006 e deri në shtator të vitit 2011.

            Më vitin 2008 është sjellë Kushtetutë e re e BFI në RM

            Në bazë të Kushtetutës së re të BFI-së, zgjedhja e Reisul Ulemasë bëhet ekskluzivisht në përputhje me Rregulloren për zgjedhjen e Reisul Ulemasë, e cila duhet të bazohet në Kushtetutën e re.
           
            Pas kalimit të mandatit të Reisul Ulemasë së tanishëm, Sulejman Rexhepit, në shtator të vitit 2011, autorizimet e tij në këtë funksion, sipas Kushtetutës në fuqi, ndërpriten.

            Nuk është kryer rizgjedhja e tij

            Së këndejmi, Reisul Ulema i sotshëm, Sulejman Rexhepi, pas sjelljes së Kushtetutës së re, nuk ka ndërmarrur kurrfarë aktiviteti në drejtim të sjelljes së Rregullores së re për zgjedhjen e Reisul Ulemasë, me ç’rast ka penguar që pas mandatit të tij të kryhet në mënyrë të rregullt zgjedhja e re e Reisul Ulemasë së BFI-së 
           
            Më vitin 2009 është sjellë vetëm Rregullorja e re, për organizim, zgjedhje dhe punë të Myftinive, me çka u krijuan të gjitha normat juridike për t’u kryer zgjedhjet për Myftinj të ri nëpër Myftinitë e BFI-së, në pajtueshmëri të plotë me Kushtetutën.
           
            Në bazë të Kushtetutës dhe akteve normative të BFI-së, Reisul Ulema i tanishëm, Sulejman Rexhepi, nuk ka legjitimitet që ta kryej këtë funksion që nga kalimi i mandatit në shtator të vitit 2011, sepse i njëjti nuk është rizgjedhur.

            Nisur nga kjo situatë, të gjitha aktivitetet që janë ndërmarrur nga ana e tij, nuk kanë vlefshmëri juridike për BFI-në. Të gjitha vendimet e tij janë në kundërshtim me Kushtetutën dhe me aktet normative të BFI-së.

            Ngjarjet e këtilla çojnë deri te konstatimi se:

            Reisul Ulema i tanishëm, Sulejman Rexhepi :


1. Nuk i ka kryer detyrat e veta për të cilat ka qenë i zgjedhur, sepse nuk ka ndërmarrur aktivitete për zbatimin e Kushtetutës së re dhe të akteve të tjera normative të cilat është dashur të sillen në harmoni me Kushtetutën e re të vitit 2009.
2. Puna e tij ka qenë në kundërshtim me normat islame dhe aktet e tjera normative, sepse ka penguar që të kryhet zgjedhja e Reisul Ulemasë të ri të BFI në RM.
3. Duke punuar në kundërshtim me Kushtetutën dhe me aktet normative të BFI-së e ka keqpërdorur funksionin e vet në dëm të BFI-së


            Për sa u tha më sipër, duhet që urgjentisht të ndërmerren aktivitete për tejkalimin e gjendjes së jashtëzakonshme të krijuar së fundmi në BFI për shkak të jolegjitimitetit të Reisul Ulemasë së tanishëm, Sulejman Rexhepit.    


Shkup, 05.05.2015


 Kryesia e përkohëshme e BFI-së

No comments:

Post a Comment